Segment Pixel

Gebruiksvoorwaarden van de Website

(versie 11/04/2018)


Gelieve de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze website aandachtig te lezen.

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsregels

De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door BNP Paribas Cardif Belgique, hierna "de Verzekeraar" en/of de verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt en alle informatie en materiaal die de Website bevat.

Deze Website bevat tevens links naar websites die openbaar zijn gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. De Verzekeraar heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat de Verzekeraar de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft de Verzekeraar een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Verzekeraar of van haar desbetreffende verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is: BNP Paribas Cardif, benaming van Cardif Assurance Vie - BE0435018274 en Cardif Assurances Risques Divers - BE0435025994, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel

BNP Paribas Cardif is een verzekeringsonderneming naar Frans recht, en actief in België door middel van een bijkantoor. De controle inzake consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De adressen van de toezichthoudende organen zijn:

Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 10-16, 1000 Brussel - België, www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel - België, www.nbb.be

3. Website inhoud en -materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie voor de personen die deze Website consulteren inzake financiële producten/diensten aangeboden en/of verdeeld door de Verzekeraar.

De informatie en het materiaal op deze Website heeft niet het verstrekken van persoonlijk advies als doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies, zelfs niet indien deze informatie verwijst naar een financieel instrument dat het voorwerp uitmaakt van een publiek aanbod. Elk aanbod is bovendien beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging genomen worden door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de Verzekeraar, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verzekeraar.

5. Persoonsgegevens en elektronische communicatie

Wij verwijzen naar de Privacy notice en het cookiebeleid die beschreven zijn op deze website.

Elke persoon die zich wendt tot een dienst van de Verzekeraar, die het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel impliceert (telefoon, e-mail, internet, online gesprek enz.) gaat akkoord met de registratie en de behandeling van de elektronische communicatie die hiermee verband houdt, met inbegrip van de inhoud en van de gegevens die er op betrekking hebben met de bedoeling om de activiteiten van de Verzekeraar, de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering van producten en diensten (zowel bestaande producten en diensten als producten en diensten die nog in ontwikkeling zijn) te verzekeren. De gegevens die betrekking hebben op de elektronische communicatie en de inhoud ervan kunnen bewaard worden tot het einde van de periode tijdens dewelke de onderliggende verrichting juridisch kan worden betwist.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar de Verzekeraar wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

7. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kan de vordering ingesteld worden voor:

- de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;

- de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd;

- de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder gesproken heeft met de verweerder indien deze, noch in voorkomend geval één van de verweerders, zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

8. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met de Verzekeraar of één van zijn verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Verzekeraar deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.

De Verzekeraar kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet inroepen of afdwingen door de Verzekeraar, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of die het gebruik van deze Website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.

Cookies Policy

Om u een betere webervaring te bezorgen gebruikt Cardif cookies en informatie die daarop wordt opgeslagen. Via de balk onderaan de home page heeft u de mogelijkheid deze te aanvaarden. Maar wat houdt dat exact in?

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de pc van de gebruiker.

Dit maakt het voor de webserver onder andere mogelijk om de gebruiker te herkennen wanneer hij van pagina verandert.

Cookies maken ook de navigatie op een website gemakkelijker door bepaalde voorkeuren op te slaan.

Indien u bijvoorbeeld gekozen hebt om de website in een bepaalde taal te bezoeken, zal de cookie deze voorkeur opslaan.

Op die manier kunt u de website in de gekozen taal bezoeken, zonder die taalkeuze op elke pagina opnieuw te moeten maken.

Waarvoor dienen de cookies op de website van Cardif Belgium?

De huidige website gebruikt volgende cookies:


sessiecookies

Gebruikt door de beveiligde pagina’s van de site die de identificatie van de gebruiker vereisen. Dit type cookie wordt gewist zodra u uw browser afsluit.

permanente cookies

gebruikt om uw taalkeuze te onthouden en om het surfgedrag te volgen en te analyseren voor statistische doeleinden.

Dankzij onze statistische toepassingen Google Analytics kunnen wij op basis van de verzamelde gegevens onze website en de inhoud ervan verbeteren.

cookies van derden

gebruikt voor publicitaire doeleinden. Dankzij deze cookies is het mogelijk om de advertenties die op een website verschijnen, af te stemmen op een specifieke gebruiker.

Deze cookies onthouden bepaalde informatie over de gebruiker, zoals bijvoorbeeld het type websites dat bezocht werd. Zo kan er worden bepaald welke advertentie voor welke gebruiker zal verschijnen.

De maximale bewaartermijn van permanente cookies en van cookies van derden bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, verwijzen wij ook naar volgende twee websites:

http://www.allaboutcookies.org (enkel beschikbaar in het Engels)

http://www.youronlinechoices.com/be-nl/veelgestelde-vragen

Moet u de cookies aanvaarden?

De meeste categorieën cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de Cardif-website en om alle functionaliteiten van de website te kunnen benutten. Als u deze cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website niet (optimaal) werkt.


Wat als u niet akkoord bent?

U kunt, via de instellingen van uw internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Zoals aangegeven, kan dat wel een invloed hebben op de communicatie met de website. Bij de meeste webbrowsers kan u uw voorkeur aangeven in de "instellingen". Hier vindt u een link naar de informatiepagina’s van de belangrijkste webbrowers.


Meer informatie

Cookies in Internet Explorer

Ga in het menu naar ’Extra’ en kies voor ’Internetopties’.

Kies voor ’Browsergeschiedenis verwijderen’.

Wil u dat voor de toekomst ook instellen, zet dan een vinkje bij ’Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’.


Cookies in Mozilla Firefox

Ga naar "Instellingen" en kies "nooit geschiedenis onthouden" of indien u uw cookies zelf wil selecteren klik op "individuele cookies verwijderen".


Cookies in Chrome

Klik op het Chrome menu op de browserwerkbalk en selecteer "Instellingen"

Klik op "Geavanceerde instellingen" weergeven.

Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop Instellingen voor inhoud.

In het gedeelte "Cookies" kunt u de cookie-instellingen wijzigen.


Cookies in Safari

Ga naar "Voorkeuren"

Klik op "Beveiliging" en vervolgens op "Toon cookies". Selecteer "Verwijder alles".