Veelgestelde vragen

Filteren op categorie

Medische vragen
After sales
Fiscaliteit
Claims
Betalingen
Varia

Wie betaalt de kosten voor medische onderzoeken om een schuldsaldoverzekering te krijgen?

Sluit je na de medische onderzoeken een schuldsaldoverzekering af bij BNP Paribas Cardif, dan betalen wij de kosten hiervan. Er zijn vaste bedragen. Contacteer ons gerust voor meer informatie.
Terugbetaling is eenvoudig.
- De medische rekening stuur je per post naar BNP Paribas Cardif, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel.
- Voor labofacturen is een kopie van de factuur voldoende. Je mag ze per post sturen naar bovenstaand adres of als pdf naar customer.medical@cardif.be
 
Sluit je nadien geen schuldsaldoverzekering af bij BNP Paribas Cardif? Dan moet je de kosten zelf betalen.

Ik krijg een vraag over bijkomende medische informatie terwijl ik al vragen had beantwoord. Hoe komt dat?

Voor elke nieuwe schuldsaldoverzekering of een wijziging vragen we informatie over je gezondheid. Je krijgt een lijst van 4 vragen die je beantwoordt met 'juist' of 'fout'. Soms geeft die informatie aanleiding tot verder onderzoek. Dan vragen wij je een vertrouwelijke medische vragenlijst met meer gedetailleerde informatie in te vullen. Het kan ook zijn dat je de vragenlijst moet invullen in verband met het kapitaal dat je wilt verzekeren en je leeftijd.

Afhankelijk van je antwoorden, vragen we je bijkomende informatie. Bijvoorbeeld medische verslagen of bloedanalyses. In elk geval mag je rekenen op een strikt vertrouwelijke behandeling.

Mijn aanvraag werd aanvaard maar ik moet wel een bijpremie betalen. Bij wie kan ik hierover meer uitleg krijgen?

Uiteraard lichten wij de beslissing van onze medische acceptatiedienst persoonlijk toe. Voor meer uitleg kun je :
- een e-mail sturen naar customer.medical@cardif.be
- een brief schrijven: BNP Paribas Cardif, Medische dienst, Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel

Naar wie stuur ik mijn medisch dossier op?

- Per e-mail naar customer.medical@cardif.be
- Per post naar BNP Paribas Cardif, Medische dienst, Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel

Hoe een wijziging aan je polis aanvragen?

Je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Welke kosten zijn er verbonden met een wijziging van premieperiodiciteit?

 

De kosten voor het opsplitsen van een premie bedragen 2% voor een halfjaarlijkse premie, 3% voor een driemaandelijkse premie en 4% voor een maandelijkse premie.

Voorbeeld:  bedraagt de jaarlijkse premie 300 euro, dan bedraagt de halfjaarlijkse premie 153 euro, de driemaandelijkse premie 77,25 euro en de maandelijkse premie 26 euro.

Hoe de premieperiodiciteit wijzigen en hoe daartoe een verzoek indienen?

 

Wens je de regelmaat waarmee je de premies van je contract bij BNP Paribas Cardif betaalt te wijzigen, dan moet je enkel je verzoek daartoe bezorgen via de link "Contact". Op te merken valt echter dat deze wijziging pas kan ingaan vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag van jouw polis, en dat het minimumbedrag van een premie € 25 bedraagt. Indien uit onze berekeningen blijkt dat de gevraagde periodiciteit een bedrag oplevert van minder dan € 25, dan passen wij de hogere periodiciteit toe.

Voorbeeld: het is 04-11-2014 en je vraagt ons om voortaan maandelijkse premies te kunnen betalen voor je polis die in werking is getreden op 01-06-2012, en waarvoor je tot vandaag een halfjaarlijkse premie van € 90 betaalde. In dit geval leveren onze berekeningen een maandelijkse premie op van minder dan € 25. In dit geval voeren we voor je polis driemaandelijkse betalingen in. Gezien de verjaardag van je contract valt op 01-06, kan de wijziging van premieperiodiciteit pas ingaan op 01-06-2015. 

Wijziging van de periodiciteit van de premie

 

Bij BNP Paribas Cardif is het mogelijk in één keer (eenmalige premie) of op periodieke wijze te betalen: jaarlijks, per semester, per kwartaal of per maand.

Tijdens de looptijd van het contract kan je vragen om van de ene op de andere periodiciteit over te stappen om je betalingen in de tijd te spreiden (overgaan naar een hogere frequentie; bv.: van een jaarlijkse premie naar kwartaalpremies) of integendeel een groter bedrag in één keer te betalen (voorbeeld: van een maandelijkse naar een halfjaarlijkse premie overstappen).

Zie de vraag "hoe de premieperiodiciteit wijzigen en hoe daartoe een verzoek indienen?" om te weten hoe je te werk moet gaan.

Je wenst je polis, die wegens gebrek aan betaling werd verbroken, opnieuw in werking te stellen

 

Je wenst je polis, die wegens gebrek aan betaling werd verbroken, opnieuw in werking te stellen. Dat is alleen mogelijk indien je de achterstallige betalingen verricht en actuele medische gegevens bezorgt.

Je kan de achterstallige bedragen al onmiddellijk betalen op het rekeningnummer dat je al hebt gebruikt om premies te betalen bij BNP Paribas Cardif, en met vermelding van de volgende mededeling: WIW (voor Wederinwerkingstelling) + polisnummer (7 cijfers) + naam + voornaam.

Voorbeeld: WIW 1234567 PEETERS JAN

Stuur vervolgens je verzoek tot wederinwerkingstelling van je contract via de link "Contact". Na ontvangst van je verzoek sturen wij jou een verzoek om medische informatie. Na analyse van uw medische documenten houden wij je op de hoogte van onze beslissing (aanvaarding / weigering van wederinwerkingstelling).

Kan ik ook een deel van mijn verzekering stoppen?

 

Dat kan. Hou wel rekening met het volgende:

Heb je u een verzekering met arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking? Dan kan je wel je werkloosheidsdekking stoppen zodat je alleen verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid of omgekeerd. De dekking overlijden kan echter niet stopgezet worden met behoud van de bijkomende waarborgen. 

Wanneer bestaat er een afkoopwaarde?

 

Voor onze polissen Hypo Protect wordt de afkoopwaarde berekend indien je contract aanvankelijk voorzag in een betaling van premies gedurende een periode die korter is dan de helft van de dekkingsduur van uw polis.

De afkoopwaarde wordt berekend op de datum waarop wij over alle vereiste documenten beschikken.

Voorbeeld: in het geval van een contract met een looptijd van 20 jaar wordt de afkoopwaarde berekend indien je een eenmalige premie hebt betaald of indien je contract voorzag in een betaling over een periode van minder dan 10 jaar. 

Wanneer je ons bevestigd zult hebben dat je je polis effectief wenst af te kopen en wanneer er voor die polis een afkoopwaarde bestaat, dan krijg je van ons een kwitantie met vermelding van het bedrag dat je kan worden terugbetaald. Je moet de kwitantie, voor akkoord, ondertekend naar ons terugsturen met vermelding van je rekeningnummer. We doen dan het nodige met het oog op de betaling.

Wens je, eens je kennis hebt gekregen van de afkoopwaarde, nadere toelichting betreffende het bedrag, dan kan je ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact". 

De afkoopwaarde vragen ter informatie

 

In sommige gevallen (zie de vraag "Wanneer bestaat er een afkoopwaarde? ") geeft de afkoop recht op een terugbetaling vanwege BNP Paribas Cardif.

Indien je, alvorens je contract af te kopen, eerst - bij wijze van informatie - graag de afkoopwaarde zou kennen die je vandaag zou kunnen krijgen, dan kan je met dit verzoek terecht via de link "Contact". Vermeld duidelijk dat je verzoek louter informatief is.

Indien je, na kennis te hebben gekregen van de informatieve afkoopwaarde, beslist om je polis af te kopen (en bijgevolg een einde te stellen aan de dekking), raadpleeg dan de rubriek "de afkoop van een polis vragen".

De afkoop van een polis vragen

 

Wens je jouw contract te beëindigen?

We hebben daarvoor een verzoek tot verbreking vanwege de verzekeringnemer nodig, gedateerd en ondertekend en met de volgende vermeldingen:

- het nummer van het betrokken contract

- de naam, voornaam en geboortedatum

Samen met:

- een kopie van uw identiteitskaart

- indien het contract ook een aanvaardende begunstigde (kredietinstelling) aanwijst: het attest van verzaken aan de gunst vanwege de kredietinstelling.

In dit geval immers werd het contract ‘in pand' gegeven aan de bank tot garantie van een krediet dat de bank je heeft toegekend. Dit betekent dat deze kredietinstelling rechten heeft op dit contract. Om het contract te kunnen beëindigen, moet de bank het eerst ‘vrijgeven'. Dit gebeurt aan de hand van een attest waarin de kredietinstelling bevestigt dat ze verzaakt aan alle rechten die ze op het bewuste tijdstip op het contract bezit. Het attest moet duidelijk het nummer van het te verbreken contract vermelden. Neem dus contact op met de betrokken bank of met je makelaar om dit attest te verkrijgen. Zonder dit attest kunnen wij immers geen gevolg geven aan je verzoek om je contract te verbreken.

Je kan ons je verzoek tot verbreking bezorgen via de link "Contact".

Ik heb mijn attest van betaling niet ontvangen

Ben je verbaasd over het feit dat je je fiscaal attest betreffende de betaling van premies niet hebt ontvangen?

Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan: 

 

Je polis is niet fiscaal aftrekbaar

 

 • Ofwel voldoet je polis niet aan de voorwaarden inzake fiscale aftrekbaarheid

voorbeeld 1: je hebt een contract van het type ‘Hypo Protect 2WIN' Dit is immers een verzekeringscontract voor 2 personen (waarbij twee natuurlijke personen verzekerd zijn in het kader van één enkel contract); de verzekeringspremies van dit soort contracten zijn nooit fiscaal aftrekbaar. Vermits het niet om een ‘individueel' contract gaat (waarbij één enkele natuurlijke persoon contractueel verzekerd is), voldoet het niet aan een van de essentiële voorwaarden inzake de fiscale aftrekbaarheid van verzekeringspremies. De reden waarom een dergelijk contract wordt aangeboden, kan liggen in het feit dat – naast het feit dat de premie iets lager is dan in het geval waarin twee individuele en afzonderlijke contracten voor hetzelfde kapitaal nodig waren geweest – beide verzekerde personen al het maximumbedrag hebben bereikt dat fiscaal aftrekbaar is van hun belastingen met alleen al de kapitaalaflossingen van hun hypothecaire lening. In dit geval is het beter om ‘niet-fiscale' contracten aan te gaan, daar de twee verzekerden hoe dan ook niet meer kunnen aftrekken dan het maximumbedrag dat de Belastingadministratie vaststelt. voorbeeld 2 : in je contract Hypo Protect Classic is de verzekeringnemer niet dezelfde persoon als de verzekerde Dit betekent eenvoudigweg dat er niet is voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid, i.e. dat de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon moeten zijn.

 • Ofwel heb je de fiscale aftrek van de premies niet gevraagd bij het aangaan van je polis

De fiscale aftrek van de premies van een verzekeringscontract is inderdaad geen automatisch gegeven: je moet die aanvragen. Overigens is het perfect mogelijk om het fiscaal statuut van een verzekeringspolis te wijzigen tijdens de looptijd van het contract, op voorwaarde dat de verzekeringnemer daartoe een schriftelijk verzoek in de vereiste vorm, gedateerd en getekend, indient. Alleen de premies die worden betaald nadat deze wijziging is doorgevoerd, zijn fiscaal aftrekbaar. Een contract kan als ‘niet-fiscaal' worden opgemaakt omdat de verzekeringnemer alleen al met de kapitaalaflossingen van zijn hypothecaire lening het maximumbedrag heeft bereikt dat fiscaal aftrekbaar is van zijn belastbare inkomsten. In dit geval is het beter om de contracten als ‘niet-fiscaal' te behouden, daar de verzekeringnemer hoe dan ook niet meer kan aftrekken dan het door de Belastingadministratie vastgesteld maximumbedrag.

 

 

Je bent intussen verhuisd en vergat ons daarvan op de hoogte te brengen

 

Het adres dat we gebruiken om alle voor jou bestemde briefwisseling op te sturen, is het adres dat voorkomt in ons systeem; behoudens vrijwillige en manuele kennisgeving is er geen automatische aanpassing via een stelselmatige communicatie tussen organisaties (bv. er bestaan geen verbindingen tussen onze cliëntendatabanken en de cliëntendatabanken van andere banken). Bijgevolg moet je ons kennisgeven van eender welke adreswijziging. (zie punt adreswijziging).

 

 

Je polis werd eerder al verbroken wegens gebrek aan betaling

 

Bijgevolg kunnen wij jou het attest voor de betrokken periode niet bezorgen, daar de premie voor die periode niet werd betaald.

 

Wij hebben je premiebetaling niet ontvangen

 

Een attest van betaling kan alleen worden afgeleverd indien er premiebetaling is geweest.

 

 

Je polis is een polis die is opgemaakt voor de fiscale aftrek in het kader van het pensioensparen en je hebt je premie niet in het goede jaar betaald

 

De regels voor aftrek in het kader van het pensioensparen zijn strikt: opdat de premie aftrekbaar zou zijn, moeten we de betaling ontvangen in hetzelfde jaar van de vervaldag van de premie. Voorbeeld: voor een contract van pensioensparen moet een klant een jaarlijkse premie betalen voor de periode 01-12-2012 - 30-11-2013. Deze premie kan enkel het voorwerp zijn van een fiscaal attest voor het jaar 2012 indien de premie wordt betaald in 2012. Betaal je de premie bijvoorbeeld pas in januari 2013, dan blijf je verzekerd maar is de premie niet fiscaal aftrekbaar en bijgevolg krijgt de klant in 2013 geen fiscaal attest voor het jaar 2012. De klant kan deze premie van het jaar 2012 evenmin aftrekken van zijn inkomsten van het jaar 2013, daar deze betaling die in januari 2013 is verricht betrekking heeft op een periode van het vorige fiscaal jaar (2012). Hou dus rekening met dit punt indien je hebt gekozen voor de fiscaliteit pensioensparen en je premie of één van je premies betrekking heeft op een periode van dekking in december.

 

 

Je hebt alle betalingen waarin je contract voorziet al verricht

 

Indien je geen premie meer moest betalen, dan heb je zeker niets meer betaald en is er dus ook geen reden meer om je nog een attest te bezorgen. Een attest van betaling kan immers alleen worden bezorgd indien er tijdens een welbepaalde periode een betaling is verricht. Raadpleeg in dit verband de bijzondere voorwaarden van je contract. Ze geven je aan wat de betalingsduur is voor de dekkingsduur van je polis. Voorbeeld: polis aangegaan in 2000, voor een duur van 20 jaar dekking en met een standaardduur voor het betalen van de premies (2/3 van de contractduur), i.e. 13 jaarlijkse premies. In dit geval heeft de laatste verschuldigde premie betrekking op de periode 2012-2013 en bijgevolg heeft het laatste attest dat de cliënt kan verkrijgen (zo hij de betaling verricht) betrekking op het jaar 2012 (jaar waarin de laatste premie verschuldigd was). Vanaf 2013 moeten er dus geen betalingen meer worden verricht en dus worden er geen attesten van betaling meer verzonden. De betrokken persoon blijft echter verzekerd tot in 2020, zoals aanvankelijk voorzien.

Aangifte van schadegeval

 

Ben je het slachtoffer van een schadegeval (verlies van werk, arbeidsongeschiktheid, overlijden ...) in het kader van een verzekering die is aangegaan bij BNP Paribas Cardif? Dan kan je een aanvraag tot tussenkomst indienen door ons het formulier ad hoc te bezorgen, samen met de vereiste bij te voegen documenten, i.e.:

In geval van verlies van werk:

 • Kopie van de verklaring tot toelating en toekenning van de werkloosheidsuitkeringen
 • Bewijs van storting van de werkloosheidsuitkering
 • Kopie van de ontslagbrief
 • Kopie van het C4-formulier
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van de laatste loonfiche

schadeaangifteformulier "werkloosheid"

In geval van arbeidsongeschiktheid:

 • Kopie van de medische attesten
 • Verklaring van het ziekenfonds
 • Medisch verslag

schadeaangifteformulier "arbeidsongeschiktheid"

In geval van overlijden:

 • Kopie van de overlijdensakte
 • Verklaring van schuldeiser
 • Kopie van de akte van bekendheid
 • Kopie van het kadastraal attest

schadeaangifteformulier "overlijden"

We zullen je formulier van aangifte van schadegeval en de bijgevoegde documenten onderzoeken en indien nodig contact opnemen met de financiële instelling.

Je kan ons alles terugsturen via de link "Contact".

Ik heb mijn premie per ongeluk tweemaal betaald

Je stelt vast dat je je premie per ongeluk tweemaal hebt betaald.

Neem contact op met ons om de terugbetaling te krijgen.

In het geval van een maandelijkse premie heeft het echter helemaal geen zin dergelijke terugbetaling te vragen, gezien de volgende vervaldag niet meer veraf is. Behalve in het geval waarin je per vergissing een premie ‘manueel' zou hebben betaald, terwijl je een doorlopende opdracht hebt en je volledig in orde bent met je betalingen. In dit geval zou de terugbetaling gerechtvaardigd zijn.

Gelieve in je verzoek de volgende gegevens te vermelden:

 • Het contract waarop de door jouw verrichte betaling betrekking heeft
 • Het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • Het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • Het betaald bedrag
 • De datum waarop de betaling is verricht
 • De gebruikte foute mededeling / referentie

Je kunt ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Ik ontvang een aangetekend schrijven / herinnering terwijl ik heb betaald

Je ontvangt een betalingsherinnering voor een periode waarvoor je dacht al te hebben betaald.

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk:

 • Je hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar toen we onze herinneringsbrief / aangetekende brief opstelden, hadden we je storting nog niet ontvangen. Ga na op welke datum je de betaling hebt verricht en houd rekening met het feit dat betalingen niet onmiddellijk zichtbaar worden in ons systeem. Het duurt immers enige tijd voor we de betaling ontvangen.
 • Je hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar we hebben uw betaling ontvangen op dezelfde dag als waarop we onze herinneringsbrief / aangetekende brief hebben opgesteld. Je betaling heeft onze brief dus gekruist.
 • Je hebt de betaling inderdaad verricht, maar je vergat een referentie / mededeling te vermelden (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / referentie")
 • Je hebt de betaling inderdaad verricht, maar de mededeling was verkeerd (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / referentie")
 • Je hebt de betaling inderdaad verricht, maar gelet op de achterstand in je betalingen hebben onze diensten uw betaling gebruikt voor een premie van een vroegere periode. Immers, zelfs indien je de juiste gestructureerde mededeling vermeldt die betrekking heeft op een welbepaalde periode, vereffent ons systeem automatisch de oudste premie die onbetaald is gebleven op het ogenblik waarop we jouw betaling ontvangen. Zo blijven er geen ‘gaten' achter in de boekhouding. 

Ik heb mijn factuur niet ontvangen

Je bent verbaasd dat je geen facturen meer van ons ontvangt.

Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan:

 • Je bent verhuisd en vergat dit aan ons te melden (om uw adreswijziging mee te delen -> zie de vraag "adreswijziging")
 • Je hebt voorsprong op je betalingen (voor een gedetailleerd overzicht van je betalingen -> zie de vraag "overzicht van de betalingen")
 • Je hebt 2/3 van de contractduur bereikt (je blijft gedekt voor het resterende derde maar hoeft geen premies meer te betalen)
 • Je hebt je polis al afgekocht
 • Je hebt de dienst Zoomit geactiveerd, zodat je je facturen niet langer per post ontvangt; voortaan zijn de facturen alleen nog toegankelijk in je applicatie Zoomit
 • Je polis wordt verbroken wegens gebrek aan betaling (denk je dat je had betaald, vergelijk dan de bedragen, bankrekeningen en gebruikte mededelingen met wat je had ontvangen, en stuur ons vervolgens het bewijs van betaling)

Voor een persoonlijke verklaring kan je ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

Hoe lang is de standaardbetalingstermijn?

Bij het afsluiten van een polis kan je de betalingsduur van de premies kiezen.

Standaard wordt bij BNP Paribas Cardif voorzien, voor een schuldsaldoverzekering, dat de klant betaalt gedurende 2/3 van de dekkingsduur. Je kan er ook voor kiezen om gedurende een kortere periode te betalen. Anderzijds is het niet mogelijk om te betalen gedurende een periode die langer duurt dan 2/3 van de duur van het contract. 

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar). Je zou kunnen beslissen om te betalen in één keer(eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende méér dan 16 jaar.

Ik ontvang een factuur terwijl ik het krediet waarop het contract betrekking heeft,al heb afgelost

Indien je nog facturen ontvangt van BNP Paribas Cardif, dan betekent dit dat je polis nog steeds loopt en dat wij van jou nog geen verzoek tot verbreking hebben ontvangen, noch alle documenten die daartoe zijn vereist.

Je polis wordt niet automatisch beëindigd wanneer je krediet is terugbetaald. Zeer waarschijnlijk moest je zelf contact opnemen met je bank.

Raadpleeg de vraag "aanvraag tot afkoop van een polis" om te zien hoe je je contract kunt beëindigen. 

Betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / onjuiste referentie

Je beseft dat je een betaling hebt verricht zonder mededeling of dat je een fout hebt gemaakt in de mededeling. Breng de Financiële dienst daarvan op de hoogte en bezorg de dienst een kopie van je rekeninguittreksel; zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kan je de hierna genoemde gegevens ook in je verzoek vermelden:

 • het contract waarop de door jou verrichte betaling betrekking heeft
 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de datum waarop de betaling is verricht
 • de gebruikte foute mededeling / referentie

Je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Verkeerdebetaling (niet bestemd voor BNP Paribas Cardif)

Heb je per vergissing een bedrag betaald op de rekening van BNP Paribas Cardif dat niet bestemd was voor de betaling van de premies van je contract, en wens je dus een terugbetaling te verkrijgen? Stuur dan je verzoek via de link "Contact" met een kopie van je rekeninguittreksel; zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kan je de hierna genoemde gegevens ook in je verzoek vermelden:

 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de gebruikte mededeling
 • de datum waarop de betaling is verricht

Wens je per domiciliëring te betalen?

Wens je per domiciliëring te betalen? De betaling van de premies door middel van domiciliëring is een manier van betalen die BNP Paribas Cardif in oktober 2013 heeft opgegeven. (Deze beslissing van onze directie is ingegeven door het feit dat, in het kader van de nieuwe ‘Europese' domiciliëring (harmonisering op Europees niveau van de verschillende betaalwijzen - project SEPA), de rechten en plichten van de partijen gewijzigd zijn / verschillen van die van de ‘vorige' domiciliëring).

Je kan echter steeds een doorlopende opdracht creëren in je applicatie voor online bankieren of met de hulp van je bankmakelaar. Je vindt meer informatie over het creëren van een doorlopende opdracht in de vraag "Hoe betalen met een doorlopende opdracht? ".

Ik ontvang nog steeds mijn facturen hoewel ik betaal door middel van een doorlopende opdracht

Ook wanneer je een doorlopende opdracht creëert en je je facturen tijdig betaalt, blijf je facturen ontvangen van BNP Paribas Cardif. Artikel 13 van de wet van 25-06-1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt immers dat ‘de verzekeringspremie een haalschuld is'. Dit betekent dat de verzekeraar de premie moet vorderen van de verzekeringnemer. Om die reden stuurt de verzekeraar een vervaldagbericht van de premie naar de verzekeringnemer, als bewijs van het feit dat hij wel degelijk om de betaling van de premie heeft gevraagd.

Hoe betalen met een doorlopende opdracht?

Wens je op geautomatiseerde wijze te betalen? Dan is de doorlopende opdracht de oplossing die je gemakkelijk kunt creëren met je applicatie voor online bankieren of met de hulp van je bankmakelaar. Zorg ervoor dat je de laatste factuur bij de hand hebt, zodat je beschikt over het rekeningnummer van de begunstigde. Als mededeling kan je, onder ‘vrije mededeling', je contractnummer (van 7 cijfers) vermelden, gevolgd door je familienaam en je voornaam (bv. 1234567 PEETERS Jan)'

Je hebt wellicht al gemerkt dat elk overschrijvingsformulier een specifieke gestructureerde mededeling bevat (die verschilt van maand tot maand voor de maandelijkse premies). Voor dezelfde polis begint deze gestructureerde mededeling echter steeds met dezelfde 7 cijfers die overeenstemmen met je polisnummer. Ons systeem werkt immers op deze manier: het identificeert het polisnummer waarop de betaling betrekking heeft, en boekt het bedrag op dit contract. In het geval van een doorlopende opdracht hoef je je dus geen zorgen te maken. Gezien je betaling samen met je polisnummer een referentie vormt, wordt de betaling herkend en geboekt op de betrokken polis.

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn betalingen?

Je kan ons je aanvraag doorsturen via de link  "Contact".

Ik wil graag een nieuw contract afsluiten

Om een nieuw contract te kunnen opstellen, hebben we een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend verzekeringsvoorstel nodig, evenals een kopie van de identiteitskaart van de toekomstige verzekerden. Het verzekeringsvoorstel is als het ware het inschrijvingsformulier. Op medisch vlak vragen we je in dit verzekeringsvoorstel om enkele vragen te beantwoorden die zijn opgenomen in een ‘verklaring van goede gezondheid'. In sommige gevallen (zie de rubriek ‘verklaring van goede gezondheid' in het verzekeringsvoorstel) moet je ook een medische vragenlijst invullen.

Voor grote kapitalen (wanneer het totaal verzekerd kapitaal, rekening houdend met eender welke andere polis die je al bij ons zou hebben, groter is dan € 750.000) wordt er ook financiële informatie gevraagd. Dit kan gaan over algemene achtergrondinformatie, je financiële mogelijkheden, het doel van de verzekering enzovoort.

Je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Kan ik direct bij BNP Paribas Cardif een verzekering afsluiten?

Om een verzekering af te sluiten, kan je ons je aanvraag bezorgen via de link  "Contact" of contact opnemen met je verzekeringsmakelaar.

Wat is Hypo Protect?

Hypo Protect is een levensverzekering, meestal een schuldsaldoverzekering, die voornamelijk in geval van overlijden in een tussenkomst voorziet.

In bepaalde gevallen kunnen bijkomende waarborgen worden afgesloten (bv. bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid ...).

Er bestaan 2 versies: Hypo Protect Classic en Hypo Protect 2WIN. Het eerste is een individueel contract, het tweede voorziet in dekking voor 2 personen. Meer informatie over Hypo Protect 2Win in de vraag "Wat is Hypo Protect 2WIN? ".

Ik heb een vraag opnieuw opgestuurd, maar kreeg nog geen antwoord. Is dat normaal?

We doen alles wat mogelijk is om je vraag zo snel mogelijk te behandelen. Je moet er rekening mee houden dat het ten maximum 5 dagen kan duren voor je nieuws van ons krijgt in het kader van een welbepaald dossier.  

Wat zijn de contactgegevens van BNP Paribas Cardif?

  - BNP Paribas Cardif

   1424 Bergensesteenweg

   1070 Brussel

   T : 02/528.00.03

 - Je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact". 

Wat zijn risicopremies of herberekenbare premies of opeenvolgende eenmalige premies?

Deze premies zijn premies zonder vaste bedragen. Die bedragen veranderen elk jaar en zijn gelijk aan de herberekende premie, rekening houdend met:

        - het nieuwe saldo dat jaarlijks moet worden gedekt

        - de resterende dekkingsduur

        - elk jaar rekening wordt gehouden met de leeftijd van de cliënt

BNP Paribas Cardif biedt dit systeem van herberekenbare premies vandaag niet aan. We bieden enkel constante premies aan.

Ik heb iets opgevangen van het concept "2/3". Waarover gaat het?

Je hebt al horen spreken over dit concept ‘2/3', maar je weet niet precies waarover het gaat.

Standaard zijn schuldsaldoverzekeringen bij BNP Paribas Cardif verschuldigd gedurende 2/3 van de duur van de dekking.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar).

Natuurlijk kan je ervoor kiezen om gedurende een andere termijn te betalen, maar die mag niet langer duren dan 2/3 van de contractduur.

Bijvoorbeeld: voor dit contract van 25 jaar zou je kunnen beslissen om te betalen in één keer (eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

Die 2/3 heeft alleen betrekking op de betalingsduur van de premies. Je blijft immers gedekt tijdens het laatste derde (1/3), ook al moet je geen premies meer betalen. 

De datum van inwerkingtreding van mijn polis is niet dezelfde als de datum van ondertekening van mijn krediet

Je stelt vast dat de datum van inwerkingtreding die wordt vermeld in je polis niet samenvalt met de reële datum van ondertekening van de kredietakte en dus denk je dat de datum van inwerkingtreding van je polis moet worden gewijzigd. Dit is niet noodzakelijk steeds het geval. Dit hangt af van het aantal maanden tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van ondertekening van het krediet. BNP Paribas Cardif verbindt zich er immers toe het overlijdenskapitaal, berekend in functie van de reële datum van de authentieke akte bij de notaris, te betalen voor zover de akte is verleden binnen de termijn van 4 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de polis en op voorwaarde dat de polis 100% van het krediet dekt. Dekt de verzekeringspolis minder dan 100% van het krediet, dan verbindt BNP Paribas Cardif zich ertoe het evenredig deel van het overlijdenskapitaal te betalen, berekend in functie van de reële datum van de akte.
Deze verbintenis staat dus borg voor een perfecte samenhang tussen de overlijdensdekking en het krediet in verband daarmee.

Tot slot merken we op dat indien er bijvoorbeeld in februari (datum van inwerkingtreding van de polis) wordt begonnen met het betalen van de premies, in plaats van in april van hetzelfde jaar (datum van de akte), de betaling van de premies bij afloop van het contract eveneens zal stoppen in februari en niet in april. Dit betekent dat er nooit betaling wordt gevraagd voor het tijdsverschil en dat het aantal te betalen premies ongewijzigd blijft. 

Valt de datum van inwerkingtreding van uw polis na de datum van de akte, dan wordt het overlijdenskapitaal berekend in functie van deze datum van inwerkingtreding.

Wat is de bijkomende waarborg "overlijden door ongeval"?

In het kader van de hoofdwaarborg ‘overlijden' ben je verzekerd voor zowel overlijden als gevolg van ziekte als overlijden aan de gevolgen van een ongeval.

Naast deze hoofdwaarborg ‘overlijden' bieden we je echter de mogelijkheid om een bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' aan te gaan.

Met de bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' kan je een extra kapitaal verzekeren in het geval van overlijden door ongeval.

In geval van overlijden door ongeval tijdens de looptijd van deze polis worden het verzekerd kapitaal van de waarborg ‘overlijden' en het verzekerd kapitaal voor de waarborg ‘overlijden door ongeval' terugbetaald. 

BNP Paribas Cardif komt echter niet tussen indien de verzekerde overlijdt als gevolg van een van de oorzaken die worden opgesomd in de uitsluitingen die het voorwerp zijn van onze algemene voorwaarden.

Waarom is de prijs die wordt vermeld in mijn contract niet dezelfde als de prijs die mij in de offerte was meegedeeld?

Er komen heel wat elementen kijken bij de berekening van de premie die je voor een nieuw contract moet betalen. Zoals: de leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de duur van de dekking, de rentevoet, de betalingsduur, de aanvangsdatum van de dekking, het feit of de verzekerde persoon al dan niet rookt, het type tarief ...

Het is dus best mogelijk dat de twee prijzen die je hebt gekregen, niet volledig overeenstemmen. Ten minste één parameter kan verschillend zijn.

We geven een voorbeeld: een persoon die geboren is op 05-09-1984 laat een offerte opmaken met aanvang van de dekking op 01-08-2014. Dezelfde persoon vraagt een nieuwe offerte aan met aanvang op 01-10-2014. Indien alle andere parameters ongewijzigd blijven, zal de premie van beide offertes niet dezelfde zijn. De leeftijd waarmee rekening wordt gehouden om het tarief te bepalen, is immers 29 jaar in de offerte van 01-08-2014 en 30 jaar in de offerte van 01-10-2014. Blijven alle andere elementen dezelfde, dan is het duidelijk dat de prijs voor een 29-jarige niet dezelfde is als de prijs voor dezelfde persoon wanneer hij of zij 30 jaar oud is.

Aarzel niet om opnieuw contact op te nemen met de tussenpersoon van wie je deze offertes zou hebben gekregen of je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Welke zijn onze twee tarieven?

Bij het afsluiten van de polis heb je in de meeste gevallen de keuze tussen twee soorten tarieven:

1) "gewaarborgd tarief voor de volledige duur van het contract" (ook ‘gewaarborgd tarief' genoemd): dit betekent dat de premie niet voor herziening in aanmerking komt en vast blijft voor de volledige betalingsduur van je polis.

2) "gewaarborgd tarief tijdens de eerste 3 jaar van het contract"(ook ‘niet-gewaarborgd tarief' of ‘ervaringstarief' genoemd): dit betekent dat de premie na de eerste 3 jaar van het contract voor herziening in aanmerking komt. Dit is het goedkoopste tarief.

We passen de premies enkel aan indien de nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk zijn veranderd in vergelijking met die welke werden gebruikt in het tarief of indien de wetgeving of de bevoegde toezichtinstantie ons daartoe verplicht. Deze herziening kan ertoe leiden dat het tarief daalt of stijgt. De aanpassing geldt voor alle verzekeringspolissen met dezelfde voorwaarden, nooit alleen voor jouw polis.

We brengen je per aangetekend schrijven op de hoogte van een aanpassing van de premies.

Verzet je je tegen deze herziening, dan heb je dertig dagen de tijd om te reageren. Dertig dagen na uw reactie beëindigen we dan je polis.

Indien je niet reageert, passen we de premie aan. 

Hoe krijg ik een prijsofferte voor een nieuwe op te stellen polis?

Je wenst een prijsofferte te ontvangen voor een nieuw contract ?

Je kan zelf een simulatie maken wanneer je surft naar http://srd.cardif.be/NL/simulatie.html of je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact" met de volgende vermeldingen:

- naam en voornaam van de te verzekeren personen

- geboortedatum van de betrokkenen

- aangeven of de betrokkenen al dan niet roken (men moet al meer dan 1 jaar zijn gestopt met roken om als niet-roker te worden beschouwd)

- het te verzekeren bedrag

- de duur van de dekking

- de rentevoet

- of je, indien het gaat om 2 te verzekeren personen, kiest voor de formule CLASSIC of de formule 2WIN (voor meer informatie betreffende de formule 2WIN, zie ‘Wat is Hypo Protect 2WIN?')

We bezorgen je zo snel mogelijk een prijsofferte.

Wat is Hypo Protect 2 WIN?

Naast de formule ‘CLASSIC' (= 1 contract per persoon) biedt onze maatschappij u de mogelijkheid om een contract af te sluiten voor 2 personen, i.e. de formule ‘2WIN'.

Met deze formule kunnen beide personen samen een verzekering aangaan voor een welbepaald kapitaal. Het is niet mogelijk om het kapitaal op te splitsen (bv. 60% voor mijnheer en 40% voor mevrouw). Bij overlijden van een van de verzekerden wordt het verzekerd kapitaal terugbetaald en komt er automatisch een einde aan het verzekeringscontract. Let dus goed op wanneer je slechts een deel van het geleend bedrag verzekert.

Contracten met de formule 2WIN zijn steeds niet-fiscaal en het is niet mogelijk om in het kader van deze polis te kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg. 

Wens je ons kennis te geven van je adreswijziging?

Ben je klant bij BNP Paribas Cardif en wens je ons kennis te geven van je adreswijziging?

Je kan ons je aanvraag bezorgen via de link "Contact".

We zullen onze gegevensbank zo snel mogelijk aanpassen. Alle verdere briefwisseling die voor jou is bestemd, wordt naar het nieuwe adres verzonden.