Segment Pixel

Frequently Asked Questions

Filteren op categorie

Na het afsluiten
Medische vragen
Fiscaliteit
Betalingen
Claims
Varia

Ik wil mijn schuldsaldoverzekering veranderen. Hoe doe ik dat?

Stuur je vraag via de link 'Contact' en we helpen je graag verder.

Wat kost het als ik de betalingstermijn van mijn premie wil veranderen?

 

Als je de premie wilt opsplitsen, dan zijn daar de volgende kosten aan verbonden. Je wilt je premie betalen - per half jaar: 2% kosten - per drie maanden: 3% kosten - per maand: 4% kosten Een voorbeeld. Is de jaarlijkse premie 300 euro dan bedraagt - de halfjaarlijkse premie 153 euro - de driemaandelijkse premie 77,25 euro - de maandelijkse premie 26 euro

Ik wil de betalingstermijnen van mijn premie veranderen. Hoe doe ik dat?

 

Dat is eenvoudig. Stuur een verzoek via de link 'Contact'. Let wel: dit kan pas ingaan vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. Ook moet je premie ten minste 25 euro bedragen. Anders passen wij een langere betalingstermijn toe. Een voorbeeld Het is 04-11-2019 en je wilt voortaan maandelijks je premie betalen in plaats van per half jaar. Je schuldsaldoverzekering is ingegaan op 1 juni 2017. Tot nu toe betaalde je 90 euro per half jaar. De maandelijkse premie zou dan minder zijn dan het minimum van 25 euro. Daarom kun je alleen voor een driemaandelijkse betaling kiezen. Dan zit je boven 25 euro. Die verandering gaat dan in op 1 juni 2020 omdat het dan je jaarlijkse vervaldag is.

Hoe verander ik het aantal betalingen van mijn premie?

 

Je kunt je premie in één keer betalen of de betaling spreiden: jaarlijks, per half jaar, per drie maanden of per maand. Tijdens de looptijd kun je overstappen naar je gewenste frequentie. Van een jaarlijkse naar een premie per kwartaal bijvoorbeeld of andersom. Hoe je dat doet lees je bij de vraag 'Hoe verander ik de betalingstermijnen van mijn premie?'

Mijn polis werd verbroken omdat ik de premies niet betaalde. Hoe herstel ik dat?

 

Dat kan als je de achterstallige premies betaalt en je actuele medische gegevens bezorgt. De betaling doe je op het rekeningnummer dat je in het verleden gebruikte. Belangrijk: vermeld bij de mededeling 'REC' + je polisnummer (7 cijfers) + je naam + je voornaam. Bijvoorbeeld REC 1234567 PEETERS Bart Is je betaling gebeurd? Stuur je verzoek door via de link 'Contact'

Kan ik ook een deel van mijn schuldsaldoverzekering stoppen?

 

Dat kan. Je kunt steeds de bijkomende waarborgen stopzetten maar niet de waarborg 'overlijden.

Is er een afkoopwaarde als ik mijn verzekering stopzet?

 

Ja, voor HYPO PROTECT is er een afkoopwaarde als je polis de betaling van de premies gedurende minder dan de helft van de totale dekkingsduur voorziet. Die afkoopwaarde is het geld dat je terugkrijgt. Een voorbeeld maakt duidelijk wat dat betekent. Stel je hebt een verzekering met een dekkingsduur van 20 jaar. Dan berekenen we een afkoopwaarde in twee gevallen. Ofwel als je een eenmalige premie hebt betaald ofwel als je maximum 10 jaar moest betalen. Hoe gaat dat dan praktisch? Je laat ons weten dat je je polis wilt stopzetten. Wij laten je dan weten of er een afkoopwaarde is. Je ontvangt van ons een kwitantie met het bedrag. Je tekent die, stuurt die terug met je rekeningnummer en wij zorgen dat je het geld ontvangt. Heb je nog vragen over de afkoopwaarde, stuur gerust een bericht via de link 'Contact'.

Kan ik de afkoopwaarde ook ter informatie opvragen?

 

Ja, dat kan. Onder bepaalde voorwaarde kun je de polis stopzetten en krijg je geld terug. Lees hierover meer bij de vraag 'Is er een afkoopwaarde als ik mijn verzekering stopzet?' Maar hoeveel krijg je precies? Via de link 'Contact' kun je ons de vraag stellen. Je hoeft dan nog geen beslissing te nemen. Vermeld wel in je bericht dat je verzoek informatief is. Wil je je schuldsaldoverzekering effectief stopzetten, lees dan de informatie bij de vraag 'Hoe vraag ik de afkoop van mijn polis aan?' Zodra je polis is stopgezet ben je uiteraard niet meer gedekt door je schuldsaldoverzekering.

Hoe vraag ik de afkoop van mijn schuldsaldoverzekering aan?

 

Dat doe je door ons een ondertekende aanvraag te sturen. Hierin moeten de volgende zaken staan: - het nummer van het contract dat je wilt verbreken - je naam, voornaam en geboortedatum - een kopie van je identiteitskaart - staat er in je contract ook een 'aanvaardende begunstigde' - dat is meestal je bank - dan moet je aan de kredietinstelling de bevestiging vragen dat je contract wel degelijk mag stopgezet worden en dit meesturen. Zonder dit attest kunnen we het contract niet verbreken! Indien je contract een 'aanvaardende begunstigde' bevat kunnen wij dit immers niet stopzetten zonder hun akkoord. Met dit attest ziet de bank af van haar rechten. Belangrijk: zorg dat op het attest van je bank het nummer van het te verbreken contract staat. Je aanvraag, kopie van je identiteitskaart en het attest van je bank verstuur je via de link 'Contact'.

Wie betaalt de kosten voor medische onderzoeken om een schuldsaldoverzekering te krijgen?

Sluit je na de medische onderzoeken een schuldsaldoverzekering af bij BNP Paribas Cardif, dan betalen wij de kosten hiervan. Er zijn vaste bedragen. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Terugbetaling is eenvoudig:

- De medische rekening stuur je per post naar BNP Paribas Cardif, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel.

- Voor labofacturen is een kopie van de factuur voldoende. Je mag ze per post sturen naar bovenstaand adres of als pdf naar customer.medical@cardif.be

Sluit je nadien geen schuldsaldoverzekering af bij BNP Paribas Cardif? Dan moet je de kosten zelf betalen.

Ik krijg een vraag over bijkomende medische informatie terwijl ik al vragen had beantwoord. Hoe komt dat?

Voor elke nieuwe schuldsaldoverzekering of een wijziging vragen we informatie over je gezondheid. Je krijgt een lijst van 4 vragen die je beantwoordt met 'juist' of 'fout'. Soms geeft die informatie aanleiding tot verder onderzoek. Dan vragen wij je een vertrouwelijke medische vragenlijst met meer gedetailleerde informatie in te vullen. Het kan ook zijn dat je de vragenlijst moet invullen in verband met het kapitaal dat je wilt verzekeren en je leeftijd.

Afhankelijk van je antwoorden, vragen we je bijkomende informatie. Bijvoorbeeld medische verslagen of bloedanalyses. In elk geval mag je rekenen op een strikt vertrouwelijke behandeling.

Mijn aanvraag werd aanvaard maar ik moet wel een bijpremie betalen. Bij wie kan ik hierover meer uitleg krijgen?

Uiteraard lichten wij de beslissing van onze medische acceptatiedienst persoonlijk toe. Voor meer uitleg kun je :

- een e-mail sturen naar customer.medical@cardif.be

- een brief schrijven: BNP Paribas Cardif, Medische dienst, Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel

Naar wie stuur ik mijn medisch dossier op?

- Per e-mail naar customer.medical@cardif.be

- Per post naar BNP Paribas Cardif, Medische dienst, Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel

Ik heb mijn attest van betaling niet ontvangen

Bent u verbaasd over het feit dat u uw fiscaal attest betreffende de betaling van premies niet hebt ontvangen?

Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan: 

 

Uw polis is niet fiscaal aftrekbaar

 

 • Ofwel voldoet uw polis niet aan de voorwaarden inzake fiscale aftrekbaarheid

voorbeeld 1: u hebt een contract van het type ‘Hypo Protect 2WIN' Dit is immers een verzekeringscontract voor 2 personen (waarbij twee natuurlijke personen verzekerd zijn in het kader van één enkel contract); de verzekeringspremies van dit soort contracten zijn nooit fiscaal aftrekbaar. Daar het in wezen niet om een ‘individueel' contract gaat (waarbij één enkele natuurlijke persoon contractueel verzekerd is), voldoet het niet aan een van de essentiële voorwaarden inzake de fiscale aftrekbaarheid van verzekeringspremies. De reden waarom een dergelijk contract wordt aangeboden, kan liggen in het feit dat – naast het feit dat de premie iets lager is dan in het geval waarin twee individuele en afzonderlijke contracten voor hetzelfde kapitaal nodig waren geweest – beide verzekerde personen al het maximumbedrag hebben bereikt dat fiscaal aftrekbaar is van hun belastingen met alleen al de kapitaalaflossingen van hun hypothecaire lening. In dit geval is het beter om ‘niet-fiscale' contracten aan te gaan, daar de twee verzekerden hoe dan ook niet meer kunnen aftrekken dan het maximumbedrag dat de Belastingadministratie vaststelt. voorbeeld 2 : in uw contract Hypo Protect Classic is de verzekeringnemer niet dezelfde persoon als de verzekerde Dit betekent eenvoudigweg dat er niet is voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid, i.e. dat de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon moeten zijn.

 • Ofwel hebt u de fiscale aftrek van de premies niet gevraagd bij het aangaan van uw polis

De fiscale aftrek van de premies van een verzekeringscontract is inderdaad geen automatisch gegeven: u moet die aanvragen. Overigens is het perfect mogelijk om het fiscaal statuut van een verzekeringspolis te wijzigen tijdens de looptijd van het contract, op voorwaarde dat de verzekeringnemer daartoe een schriftelijk verzoek in de vereiste vorm, gedateerd en getekend, indient. Alleen de premies die worden betaald nadat deze wijziging is doorgevoerd, zijn fiscaal aftrekbaar. Een contract kan als ‘niet-fiscaal' worden opgemaakt omdat de verzekeringnemer alleen al met de kapitaalaflossingen van zijn hypothecaire lening het maximumbedrag heeft bereikt dat fiscaal aftrekbaar is van zijn belastbare inkomsten. In dit geval is het beter om de contracten als ‘niet-fiscaal' te behouden, daar de verzekeringnemer hoe dan ook niet meer kan aftrekken dan het door de Belastingadministratie vastgesteld maximumbedrag.

 

 

U bent intussen verhuisd en vergat ons daarvan op de hoogte te brengen

 

Het adres dat we gebruiken om alle voor u bestemde briefwisseling op te sturen, is het adres dat voorkomt in ons systeem; behoudens vrijwillige en manuele kennisgeving is er geen automatische aanpassing via een stelselmatige communicatie tussen organisaties (bv. er bestaan geen verbindingen tussen onze cliëntendatabanken en de cliëntendatabanken van andere banken). Bijgevolg moet u ons kennisgeven van eender welke adreswijziging. (zie punt adreswijziging).

 

 

Uw polis werd eerder al verbroken wegens gebrek aan betaling

 

Bijgevolg kunnen wij u het attest voor de betrokken periode niet bezorgen, daar de premie voor die periode niet werd betaald.

 

Wij hebben uw betaling niet ontvangen

 

Een attest van betaling kan alleen worden afgeleverd indien er betaling is geweest.

 

 

Uw polis is een polis die is opgemaakt voor de fiscale aftrek in het kader van het pensioensparen en u hebt uw premie niet in het goede jaar betaald

 

De regels voor aftrek in het kader van het pensioensparen zijn strikt: opdat de premie aftrekbaar zou zijn, moeten we de betaling ontvangen in hetzelfde jaar van de vervaldag van de premie. Voorbeeld: voor een contract van pensioensparen moet een cliënt een jaarlijkse premie betalen voor de periode 01-12-2012 - 30-11-2013. Deze premie kan enkel het voorwerp zijn van een fiscaal attest voor het jaar 2012 indien de premie wordt betaald in 2012. Betaalt u de premie bijvoorbeeld pas in januari 2013, dan blijft u verzekerd maar is de premie niet fiscaal aftrekbaar en bijgevolg krijgt de cliënt in 2013 geen fiscaal attest voor het jaar 2012. De cliënt kan deze premie van het jaar 2012 evenmin aftrekken van zijn inkomsten van het jaar 2013, daar deze betaling die in januari 2013 is verricht betrekking heeft op een periode van het vorige fiscaal jaar (2012). Houd dus rekening met dit punt indien u hebt gekozen voor de fiscaliteit pensioensparen en uw premie of een van uw premies betrekking heeft op een periode van dekking in december.

 

 

U hebt alle betalingen waarin uw contract voorziet al verricht

 

Indien u geen premie meer moest betalen, dan hebt u zeker niets meer betaald en is er dus ook geen reden meer om u nog een attest te bezorgen. Een attest van betaling kan immers alleen worden bezorgd indien er tijdens een welbepaalde periode een betaling is verricht. Raadpleeg in dit verband de bijzondere voorwaarden van uw contract. Ze geven u aan wat de betalingsduur is voor de dekkingsduur van uw polis. Voorbeeld: polis aangegaan in 2000, voor een duur van 20 jaar dekking en met een standaardduur voor het betalen van de premies (2/3 van de contractduur), i.e. 13 jaarlijkse premies. In dit geval heeft de laatste verschuldigde premie betrekking op de periode 2012-2013 en bijgevolg heeft het laatste attest dat de cliënt kan verkrijgen (zo hij de betaling verricht) betrekking op het jaar 2012 (jaar waarin de laatste premie verschuldigd was). Vanaf 2013 moeten er dus geen betalingen meer worden verricht en dus worden er geen attesten van betaling meer verzonden. De betrokken persoon blijft echter verzekerd tot in 2020, zoals aanvankelijk voorzien.

Ik heb mijn premie per ongeluk tweemaal betaald

U stelt vast dat u uw premie per ongeluk tweemaal hebt betaald.

Neem contact op met ons om de terugbetaling te krijgen.

In het geval van een maandelijkse premie heeft het echter helemaal geen zin dergelijke terugbetaling te vragen, daar de volgende vervaldag niet meer veraf is. Behalve in het geval waarin u bij vergissing een premie ‘manueel' zou hebben betaald, terwijl u een doorlopende opdracht hebt en u volledig in orde bent met uw betalingen. In dit geval zou de terugbetaling gerechtvaardigd zijn.

Gelieve in uw verzoek de volgende gegevens te vermelden:

 • Het contract waarop de door u verrichte betaling betrekking heeft
 • Het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • Het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • Het betaald bedrag
 • De datum waarop de betaling is verricht
 • De gebruikte foute mededeling / referentie

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Ik ontvang een aangetekend schrijven / herinnering terwijl ik heb betaald

U ontvangt een betalingsherinnering voor een periode waarvoor u dacht al te hebben betaald.

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk:

 • U hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar toen we onze herinneringsbrief / aangetekende brief opstelden, hadden we uw storting nog niet ontvangen. Ga na op welke datum u de betaling hebt verricht en houd rekening met het feit dat betalingen niet onmiddellijk zichtbaar worden in ons systeem. Het duurt immers enige tijd voor we de betaling ontvangen.
 • U hebt de betaling verricht zoals verwacht, maar we hebben uw betaling ontvangen op dezelfde dag als waarop we onze herinneringsbrief / aangetekende brief hebben opgesteld. Uw betaling heeft onze brief dus gekruist.
 • U hebt de betaling inderdaad verricht, maar u vergat een referentie / mededeling te vermelden (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / referentie")
 • U hebt de betaling inderdaad verricht, maar de mededeling was verkeerd (zie vraag "betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / referentie")
 • U hebt de betaling inderdaad verricht, maar gelet op de achterstand in uw betalingen hebben onze diensten uw betaling gebruikt voor een premie van een vroegere periode. Immers, zelfs indien u de juiste gestructureerde mededeling vermeldt die betrekking heeft op een welbepaalde periode, vereffent ons systeem automatisch de oudste premie die onbetaald is gebleven op het ogenblik waarop we uw betaling ontvangen. Zo blijven er geen ‘gaten' achter in de boekhouding. 

Ik heb mijn factuur niet ontvangen

U bent verbaasd dat u geen facturen meer van ons ontvangt.

Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan:

 • U bent verhuisd en vergat dit aan ons te melden (om uw adreswijziging mee te delen -> zie de vraag "adreswijziging")
 • U hebt voorsprong op uw betalingen (voor een gedetailleerd overzicht van uw betalingen -> zie de vraag "overzicht van de betalingen")
 • U hebt 2/3 van de contractduur bereikt (u blijft gedekt voor het resterende derde maar hoeft geen premies meer te betalen)
 • U hebt uw polis al afgekocht
 • U hebt de dienst Zoomit geactiveerd, zodat u uw facturen niet langer per post ontvangt; voortaan zijn de facturen alleen nog toegankelijk in uw applicatie Zoomit
 • Uw polis wordt verbroken wegens gebrek aan betaling (denkt u dat u had betaald, vergelijk dan de bedragen, bankrekeningen en gebruikte mededelingen met wat u had ontvangen, en stuur ons vervolgens het bewijs van betaling)

Voor een persoonlijke verklaring kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact".

Hoe lang is de standaardbetalingstermijn?

Bij het afsluiten van een polis kunt u de betalingsduur van de premies kiezen.

Standaard wordt bij BNP Paribas Cardif voorzien, voor een schuldsaldoverzekering, dat de cliënt betaalt gedurende 2/3 van de dekkingsduur. Dit gezegd zijnde, kunt u ervoor kiezen om gedurende een kortere periode te betalen. Anderzijds is het niet mogelijk om te betalen gedurende een periode die langer duurt dan 2/3 van de duur van het contract. 

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar). U zou kunnen beslissen om te betalen in één keer(eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

Ik ontvang een factuur terwijl ik het krediet waarop het contract betrekking heeft,al heb afgelost

Indien u nog facturen ontvangt van BNP Paribas Cardif, dan betekent dit dat uw polis nog steeds loopt en dat wij van u nog geen verzoek tot verbreking hebben ontvangen, noch alle documenten die daartoe zijn vereist.

Uw polis wordt niet automatisch beëindigd wanneer uw krediet is terugbetaald. Zeer waarschijnlijk moest u zelf contact opnemen met uw bank.

Raadpleeg de vraag "aanvraag tot afkoop van een polis" om te zien hoe u uw contract kunt beëindigen. 

Betaling verricht zonder mededeling / referentie of met een foute mededeling / onjuiste referentie

U beseft dat u een betaling hebt verricht zonder mededeling of dat u een fout hebt gemaakt in de mededeling. Breng de Financiële dienst daarvan op de hoogte en bezorg de dienst een kopie van uw rekeninguittreksel; zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

 • het contract waarop de door u verrichte betaling betrekking heeft
 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de datum waarop de betaling is verricht
 • de gebruikte foute mededeling / referentie

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Verkeerdebetaling (niet bestemd voor BNP Paribas Cardif)

Hebt u per vergissing een bedrag betaald op de rekening van BNP Paribas Cardif dat niet bestemd was voor de betaling van de premies van uw contract, en wenst u dus een terugbetaling te verkrijgen? Stuur dan uw verzoek via de link "Contact" met een kopie van uw rekeninguittreksel; zorg ervoor dat het uittreksel alle hierna genoemde gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kunt u de hierna genoemde gegevens ook in uw verzoek vermelden:

 • het bankrekeningnummer van de opdrachtgever
 • het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • het betaald bedrag
 • de gebruikte mededeling
 • de datum waarop de betaling is verricht

Wenst u per domiciliëring te betalen?

Wenst u per domiciliëring te betalen? De betaling van de premies door middel van domiciliëring is een manier van betalen die BNP Paribas Cardif in oktober 2013 heeft opgegeven. (Deze beslissing van onze directie is ingegeven door het feit dat, in het kader van de nieuwe ‘Europese' domiciliëring (harmonisering op Europees niveau van de verschillende betaalwijzen - project SEPA), de rechten en plichten van de partijen gewijzigd zijn / verschillen van die van de ‘vorige' domiciliëring).

U kunt echter steeds een doorlopende opdracht creëren in uw applicatie voor online bankieren of met de hulp van uw bankmakelaar. U vindt meer informatie over het creëren van een doorlopende opdracht in de vraag "Hoe betalen met een doorlopende opdracht? ".

Ik ontvang nog steeds mijn facturen hoewel ik betaal door middel van een doorlopende opdracht

Ook wanneer u een doorlopende opdracht creëert en u uw facturen tijdig betaalt, blijft u facturen ontvangen van BNP Paribas Cardif. Artikel 13 van de wet van 25-06-1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt immers dat ‘de verzekeringspremie een haalschuld is'. Dit betekent dat de verzekeraar de premie moet vorderen van de verzekeringnemer. Om die reden stuurt de verzekeraar een vervaldagbericht van de premie naar de verzekeringnemer, als bewijs van het feit dat hij wel degelijk om de betaling van de premie heeft gevraagd.

Hoe betalen met een doorlopende opdracht?

Wenst u op geautomatiseerde wijze te betalen? Dan is de doorlopende opdracht de oplossing die u gemakkelijk kunt creëren met uw applicatie voor online bankieren of met de hulp van uw bankmakelaar. Zorg ervoor dat u de laatste factuur bij de hand hebt, zodat u beschikt over het rekeningnummer van de begunstigde. Als mededeling kunt u, onder ‘vrije mededeling', uw contractnummer (van 7 cijfers) vermelden, gevolgd door uw familienaam en uw voornaam (bv. 1234567 DUPONT Jean)'

U hebt wellicht al gemerkt dat elk overschrijvingsformulier een specifieke gestructureerde mededeling bevat (die verschilt van maand tot maand voor de maandelijkse premies). Voor dezelfde polis begint deze gestructureerde mededeling echter steeds met dezelfde 7 cijfers die overeenstemmen met uw polisnummer. Ons systeem werkt immers op deze manier: het identificeert het polisnummer waarop de betaling betrekking heeft, en boekt het bedrag op dit contract. In het geval van een doorlopende opdracht hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Daar uw betaling samen met uw polisnummer een referentie vormt, wordt de betaling herkend en geboekt op de betrokken polis.

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn betalingen?

U kunt ons uw aanvraag doorsturen via de link  "Contact".

Aangifte van schadegeval

 

Bent u het slachtoffer van een schadegeval (verlies van werk, arbeidsongeschiktheid, overlijden ...) in het kader van een verzekering die is aangegaan bij BNP Paribas Cardif? Dan kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen door ons het formulier ad hoc te bezorgen, samen met de vereiste bij te voegen documenten, i.e.:

In geval van verlies van werk:

 • Kopie van de verklaring tot toelating en toekenning van de werkloosheidsuitkeringen
 • Bewijs van storting van de werkloosheidsuitkering
 • Kopie van de ontslagbrief
 • Kopie van het C4-formulier
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van de laatste loonfiche

schadeaangifteformulier "werkloosheid"

In geval van arbeidsongeschiktheid:

 • Kopie van de medische attesten
 • Verklaring van het ziekenfonds
 • Medisch verslag

schadeaangifteformulier "arbeidsongeschiktheid"

In geval van overlijden:

 • Kopie van de overlijdensakte
 • Verklaring van schuldeiser
 • Kopie van de akte van bekendheid
 • Kopie van het kadastraal attest

schadeaangifteformulier "overlijden"

We zullen uw formulier van aangifte van schadegeval en de bijgevoegde documenten onderzoeken en indien nodig contact opnemen met de financiële instelling.

U kunt ons alles terugsturen via de link "Contact".

Ik wil graag een nieuw contract afsluiten

Om een nieuw contract te kunnen opstellen, hebben we een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend verzekeringsvoorstel nodig, evenals een kopie van de identiteitskaart van de toekomstige verzekerden. Het verzekeringsvoorstel is als het ware het inschrijvingsformulier. Op medisch vlak vragen we u in dit verzekeringsvoorstel om enkele vragen te beantwoorden die zijn opgenomen in een ‘verklaring van goede gezondheid'. In sommige gevallen (zie de rubriek ‘verklaring van goede gezondheid' in het verzekeringsvoorstel) moet u ook een medische vragenlijst invullen.

Voor grote kapitalen (wanneer het totaal verzekerd kapitaal, rekening houdend met eender welke andere polis die u al bij ons zou hebben, groter is dan € 750.000) wordt er ook financiële informatie gevraagd. Dit kan gaan over algemene achtergrondinformatie, uw financiële mogelijkheden, het doel van de verzekering enzovoort.

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Kan ik direct bij BNP Paribas Cardif een verzekering afsluiten?

Om een verzekering af te sluiten, kunt u ons uw aanvraag bezorgen via de link  "Contact" of contact opnemen met uw makelaar.

Wat is Hypo Protect?

Hypo Protect is een levensverzekering, meestal een schuldsaldoverzekering, die voornamelijk in geval van overlijden in een tussenkomst voorziet.

In bepaalde gevallen kunnen bijkomende waarborgen worden afgesloten(bv. bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid ...).

Er bestaan 2 versies: Hypo Protect Classic en Hypo Protect 2WIN. Het eerste is een individueel contract, het tweede voorziet in dekking voor 2 personen. Meer informatie over Hypo Protect 2Win in de vraag "Wat is Hypo Protect 2WIN? ".

Ik heb een vraag opnieuw opgestuurd, maar kreeg nog geen antwoord. Is dat normaal?

We doen alles wat mogelijk is om uw vraag zo snel mogelijk te behandelen. U moet er rekening mee houden dat het ten maximum 5 dagen kan duren voor u nieuws van ons krijgt in het kader van een welbepaald dossier.  

Wat zijn de contactgegevens van BNP Paribas Cardif?

  - BNP Paribas Cardif

   1424 Bergensesteenweg

   1070 Brussel

   T : 02/528.00.03

 - U  kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact". 

Wat zijn risicopremies of herberekenbare premies of opeenvolgende eenmalige premies?

Deze premies zijn premies zonder vaste bedragen. Die bedragen veranderen elk jaar en zijn gelijk aan de herberekende premie, rekening houdend met:

        - het nieuwe saldo dat jaarlijks moet worden gedekt

        - de resterende dekkingsduur

        - elk jaar rekening wordt gehouden met de leeftijd van de cliënt

BNP Paribas Cardif biedt dit systeem van herberekenbare premies vandaag niet aan. We bieden enkel constante premies aan.

Ik heb iets opgevangen van het concept "2/3". Waarover gaat het?

U hebt al horen spreken over dit concept ‘2/3', maar u weet niet precies waarover het gaat.

Standaard zijn schuldsaldoverzekeringen bij BNP Paribas Cardif verschuldigd gedurende 2/3 van de duur van de dekking.

Bijvoorbeeld: voor een contract dat voorziet in 25 jaar dekking, bedraagt de standaardbetalingstermijn 16 jaar (= 2/3 van 25 jaar).

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om gedurende een andere termijn te betalen, maar die mag niet langer duren dan 2/3 van de contractduur.

Bijvoorbeeld: voor dit contract van 25 jaar zou u kunnen beslissen om te betalen in één keer (eenmalige premie) of gedurende een termijn van minder dan 16 jaar maar nooit gedurende meer dan 16 jaar.

Die 2/3 heeft alleen betrekking op de betalingsduur van de premies. U blijft immers gedekt tijdens het laatste derde (1/3), ook al moet u geen premies meer betalen. 

De datum van inwerkingtreding van mijn polis is niet dezelfde als de datum van ondertekening van mijn krediet

U stelt vast dat de datum van inwerkingtreding die wordt vermeld in uw polis niet samenvalt met de reële datum van ondertekening van de kredietakte en dus denkt u dat de datum van inwerkingtreding van uw polis moet worden gewijzigd. Dit is niet noodzakelijk steeds het geval. Dit hangt af van het aantal maanden tussen de datum van inwerkingtreding en de datum van ondertekening van het krediet. BNP Paribas Cardif verbindt zich er immers toe het overlijdenskapitaal, berekend in functie van de reële datum van de authentieke akte bij de notaris, te betalen voor zover de akte is verleden binnen de termijn van 4 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de polis en op voorwaarde dat de polis 100% van het krediet dekt. Dekt de verzekeringspolis minder dan 100% van het krediet, dan verbindt BNP Paribas Cardif zich ertoe het evenredig deel van het overlijdenskapitaal te betalen, berekend in functie van de reële datum van de akte.
Deze verbintenis staat dus borg voor een perfecte samenhang tussen de overlijdensdekking en het krediet in verband daarmee.

Tot slot merken we op dat indien er bijvoorbeeld in februari (datum van inwerkingtreding van de polis) wordt begonnen met het betalen van de premies, in plaats van in april van hetzelfde jaar (datum van de akte), de betaling van de premies bij afloop van het contract eveneens zal stoppen in februari en niet in april. Dit betekent dat er nooit betaling wordt gevraagd voor het tijdsverschil en dat het aantal te betalen premies ongewijzigd blijft. 

Valt de datum van inwerkingtreding van uw polis na de datum van de akte, dan wordt het overlijdenskapitaal berekend in functie van deze datum van inwerkingtreding.

Wat is de bijkomende waarborg "overlijden door ongeval"?

In het kader van de hoofdwaarborg ‘overlijden' bent u verzekerd voor zowel overlijden als gevolg van ziekte als overlijden aan de gevolgen van een ongeval.

Naast deze hoofdwaarborg ‘overlijden' bieden we u echter de mogelijkheid om een bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' aan te gaan.

Met de bijkomende waarborg ‘overlijden door ongeval' kunt u extra kapitaal verzekeren in het geval van overlijden door ongeval.

In geval van overlijden door ongeval tijdens de looptijd van deze polis worden het verzekerd kapitaal van de waarborg ‘overlijden' en het verzekerd kapitaal voor de waarborg ‘overlijden door ongeval' terugbetaald. 

BNP Paribas Cardif komt echter niet tussen indien de verzekerde overlijdt als gevolg van een van de oorzaken die worden opgesomd in de uitsluitingen die het voorwerp zijn van onze algemene voorwaarden.

Waarom is de prijs die wordt vermeld in mijn contract niet dezelfde als de prijs die mij in de offerte was meegedeeld?

Er komen heel wat elementen kijken bij de berekening van de premie die u voor een nieuw contract moet betalen. We vermelden: de leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de duur van de dekking, de rentevoet, de betalingsduur, de aanvangsdatum van de dekking, het feit of de verzekerde persoon al dan niet rookt, het type tarief ...

Het is dus best mogelijk dat de twee prijzen die u hebt gekregen, niet volledig overeenstemmen. Ten minste één parameter kan verschillend zijn.

We geven een voorbeeld: een persoon die geboren is op 05-09-1984 laat een offerte opmaken met aanvang van de dekking op 01-08-2014. Dezelfde persoon vraagt een nieuwe offerte aan met aanvang op 01-10-2014. Indien alle andere parameters ongewijzigd blijven, zal de premie van beide offertes niet dezelfde zijn. De leeftijd waarmee rekening wordt gehouden om het tarief te bepalen, is immers 29 jaar in de offerte van 01-08-2014 en 30 jaar in de offerte van 01-10-2014. Blijven alle andere elementen dezelfde, dan is het duidelijk dat de prijs voor een 29-jarige niet dezelfde is als de prijs voor dezelfde persoon wanneer hij of zij 30 jaar oud is.

Aarzel niet om opnieuw contact op te nemen met de tussenpersoon van wie u deze offertes zou hebben gekregen of u kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

Welke zijn onze twee tarieven?

Bij het afsluiten van de polis hebt u in de meeste gevallen de keuze tussen twee soorten tarieven:

1) "gewaarborgd tarief voor de volledige duur van het contract" (ook ‘gewaarborgd tarief' genoemd): dit betekent dat de premie niet voor herziening in aanmerking komt en vast blijft voor de volledige betalingsduur van uw polis.

2) "gewaarborgd tarief tijdens de eerste 3 jaar van het contract"(ook ‘niet-gewaarborgd tarief' of ‘ervaringstarief' genoemd): dit betekent dat de premie na de eerste 3 jaar van het contract voor herziening in aanmerking komt. Dit is het goedkoopste tarief.

We passen de premies enkel aan indien de nieuwe sterftestatistieken aanzienlijk zijn veranderd in vergelijking met die welke werden gebruikt in het tarief of indien de wetgeving of de bevoegde toezichtinstantie ons daartoe verplicht. Deze herziening kan ertoe leiden dat het tarief daalt of stijgt. De aanpassing geldt voor alle verzekeringspolissen met dezelfde voorwaarden, nooit alleen voor uw polis.

We brengen u per aangetekend schrijven op de hoogte van een aanpassing van de premies.

Verzet u zich tegen deze herziening, dan hebt u dertig dagen de tijd om te reageren. Dertig dagen na uw reactie beëindigen we dan uw polis.

Indien u niet reageert, passen we de premie aan. 

Hoe krijg ik een prijsofferte voor een nieuwe op te stellen polis?

U wenst een prijsofferte te ontvangen voor een nieuw contract ?

U kunt zelf een simulatie maken wanneer u surft naar http://srd.cardif.be/NL/simulatie.html of u kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact" met de volgende vermeldingen:

- naam en voornaam van de te verzekeren personen

- geboortedatum van de betrokkenen

- aangeven of de betrokkenen al dan niet roken (men moet al meer dan 2 jaar zijn gestopt met roken om als niet-roker te worden beschouwd)

- het te verzekeren bedrag

- de duur van de dekking

- de rentevoet

- of u, indien het gaat om 2 te verzekeren personen, kiest voor de formule CLASSIC of de formule 2WIN (voor meer informatie betreffende de formule 2WIN, zie ‘Wat is Hypo Protect 2WIN?')

We bezorgen u zo snel mogelijk een prijsofferte.

Wat is Hypo Protect 2 WIN?

Naast de formule ‘CLASSIC' (= 1 contract per persoon) biedt onze maatschappij u de mogelijkheid om een contract af te sluiten voor 2 personen, i.e. de formule ‘2WIN'.

Met deze formule kunnen beide personen samen een verzekering aangaan voor een welbepaald kapitaal. Het is niet mogelijk om het kapitaal op te splitsen (bv. 60% voor mijnheer en 40% voor mevrouw). Bij overlijden van een van de verzekerden wordt het verzekerd kapitaal terugbetaald en komt er automatisch een einde aan het verzekeringscontract. Let dus goed op wanneer u slechts een deel van het geleend bedrag verzekert.

Contracten met de formule 2WIN zijn steeds niet-fiscaal en het is niet mogelijk om in het kader van deze polis te kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg. 

Wenst u ons kennis te geven van uw adreswijziging?

Bent u cliënt bij BNP Paribas Cardif en wenst u ons kennis te geven van uw adreswijziging?

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

We zullen onze gegevensbank zo snel mogelijk aanpassen. Alle verdere briefwisseling die voor u is bestemd, wordt naar het nieuwe adres verzonden.

Cookies Policy

Om u een betere webervaring te bezorgen gebruikt Cardif cookies en informatie die daarop wordt opgeslagen. Via de balk onderaan de home page heeft u de mogelijkheid deze te aanvaarden. Maar wat houdt dat exact in?

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de pc van de gebruiker.

Dit maakt het voor de webserver onder andere mogelijk om de gebruiker te herkennen wanneer hij van pagina verandert.

Cookies maken ook de navigatie op een website gemakkelijker door bepaalde voorkeuren op te slaan.

Indien u bijvoorbeeld gekozen hebt om de website in een bepaalde taal te bezoeken, zal de cookie deze voorkeur opslaan.

Op die manier kunt u de website in de gekozen taal bezoeken, zonder die taalkeuze op elke pagina opnieuw te moeten maken.

Waarvoor dienen de cookies op de website van Cardif Belgium?

De huidige website gebruikt volgende cookies:


sessiecookies

Gebruikt door de beveiligde pagina’s van de site die de identificatie van de gebruiker vereisen. Dit type cookie wordt gewist zodra u uw browser afsluit.

permanente cookies

gebruikt om uw taalkeuze te onthouden en om het surfgedrag te volgen en te analyseren voor statistische doeleinden.

Dankzij onze statistische toepassingen Google Analytics kunnen wij op basis van de verzamelde gegevens onze website en de inhoud ervan verbeteren.

cookies van derden

gebruikt voor publicitaire doeleinden. Dankzij deze cookies is het mogelijk om de advertenties die op een website verschijnen, af te stemmen op een specifieke gebruiker.

Deze cookies onthouden bepaalde informatie over de gebruiker, zoals bijvoorbeeld het type websites dat bezocht werd. Zo kan er worden bepaald welke advertentie voor welke gebruiker zal verschijnen.

De maximale bewaartermijn van permanente cookies en van cookies van derden bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, verwijzen wij ook naar volgende twee websites:

http://www.allaboutcookies.org (enkel beschikbaar in het Engels)

http://www.youronlinechoices.com/be-nl/veelgestelde-vragen

Moet u de cookies aanvaarden?

De meeste categorieën cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de Cardif-website en om alle functionaliteiten van de website te kunnen benutten. Als u deze cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website niet (optimaal) werkt.


Wat als u niet akkoord bent?

U kunt, via de instellingen van uw internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Zoals aangegeven, kan dat wel een invloed hebben op de communicatie met de website. Bij de meeste webbrowsers kan u uw voorkeur aangeven in de "instellingen". Hier vindt u een link naar de informatiepagina’s van de belangrijkste webbrowers.


Meer informatie

Cookies in Internet Explorer

Ga in het menu naar ’Extra’ en kies voor ’Internetopties’.

Kies voor ’Browsergeschiedenis verwijderen’.

Wil u dat voor de toekomst ook instellen, zet dan een vinkje bij ’Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’.


Cookies in Mozilla Firefox

Ga naar "Instellingen" en kies "nooit geschiedenis onthouden" of indien u uw cookies zelf wil selecteren klik op "individuele cookies verwijderen".


Cookies in Chrome

Klik op het Chrome menu op de browserwerkbalk en selecteer "Instellingen"

Klik op "Geavanceerde instellingen" weergeven.

Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop Instellingen voor inhoud.

In het gedeelte "Cookies" kunt u de cookie-instellingen wijzigen.


Cookies in Safari

Ga naar "Voorkeuren"

Klik op "Beveiliging" en vervolgens op "Toon cookies". Selecteer "Verwijder alles".

Disable cookies Enable cookies
Segment Pixel